balken
 

 

Staatssekretär Gen.-Dir. a.D.
Dr. Wolfgang RUTTENSTORFER
Ehrenpräsident

-------------------------------------------------

Gen.-Dir. Dr. Rainer SEELE
Präsident

S.E. Bogdan MAZURU, Botschafter von Rumänien in der Republik Österreich
Ehrenmitglied

I.E. Mag. Isabel RAUSCHER, Botschafterin der Republik Österreich in Rumänien
Ehrenmitglied

------------------------------------------------

Dr. Wolfgang BAUMANN
Botschafter Dr. Emil BRIX
CFO Mag. Martin GRÜLL
Univ.-Prof. Dr. Edeltraud HANAPPI-EGGER
Abg. z. NR a.D. Peter MARIZZI
GR LAbg. KR Kurt WAGNER
Dr. Manfred WIMMER
Abg. z. NR Dr. Peter WITTMANN
Mag. Lukas Marcel VOSICKY
Generalsekretär
 
 
IMPRESSUM: ÖSTERREICHISCH-RUMÄNISCHE GESELLSCHAFT
Karl-Waldbrunner-Platz 1, A–1210 Wien | Tel. +43 (0) 699 171 358 48
ZVR 756622496
info.office@austrom.eu